Hội diễn liên hoan văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ huyện - Lần thứ XXII (huyện Nga Sơn - Thanh Hóa)

Hội diễn liên hoan văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ huyện - Lần thứ XXII (huyện Nga Sơn - Thanh Hóa)

 

 

Hình ảnh 

 

Hình ảnh